Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

BAYBURT DOĞALTAŞ FABRİKASI 300 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ İHALESİ

Duyurular

BAYBURT DOĞALTAŞ FABRİKASI 300 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ İHALESİ

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında 300 Kw gücünde GES kurulumu yapılacaktır..
 
Lot 1: Güneş Enerji Santrali
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr  internet adreslerinden görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500 TL Bedelle imza karşılığı Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinden temin etmeleri gerekmektedir
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/10/2021 Günü - Saat 17:00
 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 Teklifler, 12/10/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
DÜZELTME İLANI
 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu ihalesinin şartnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda;

1) Teknik Şartnamenin 1. Maddesi b bendinde yer alan ‘’ Ödeme şartları: İhale sonucu sözleşmeye bağlanan miktarın tamamı iş bitiminde ve kesin kabul gerçekleştiğinde yapılacaktır.’’
                  İfadesi;
‘’ Ödeme şartları: Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

2) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan  
‘’Sözleşme kapsamında hakkediş yapılmayacaktır. Yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir. ''
                İfadesi;
‘’Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

3) İsteklilere Talimatlar’da Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler maddesinin (f) bendinde yer alan:  
‘’Geçici teminat talep edilmemektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Ayrıca Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) (Geçici teminat talep edilmemekte olup ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında verdiği teklifin yüzde 6’sı tutarında kati teminat alınacaktır.)’’
                ifadesi;
‘’İhale katılımcılarından verdikleri teklifin %3’ü tutarında geçici teminat talep edilmektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında ihaleye sunduğu teklifin yüzde 6’sı tutarında kesin teminat talep edilecektir. Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

4) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan ‘’Sözleşme bedeli ve Ödemeler’’ başlığı altına;
   - Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ İfadesi eklenmiştir.

İlgili değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş ihale dosyası www.kudaka.org.tr ve www.bayburttso.org.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Söz konusu değişiklik nedeniyle ihaleye son teklif verme tarihi: 11.10.2021 Saat:17.00 olarak İhale tarihi de 12.10.2021 Saat 14.00 olarak değiştirilmiştir.

Güncel ihale dosyasını indirmek için tıklayınız.

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

BAYBURT KALEARDI HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN KİRALANMASI İHALE İLANI

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ ER İDARETUR. İNŞ. GIDA TEM. HİZ.AL.SAN. VE TİC. A.Ş.’YE AİTBAYBURT KALEARDI HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN KİRALANMASI İHALE İLANI KONU VE KAPSAM : İşletmesi Erzincan İl Özel İdaresi Er İdare Tur. İnş. Gıda Tem. Hiz.Al.San. ve Tic. A.Ş. ‘ye ait Bayburt İlinde bulunan Bayburt KaleardıHidroelektrik Santralinin işletme hakkının kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. TANIMLAR : Bu Şartnamede; ŞİRKET; Er İdare Tur. İnş. Gıda Tem. Hiz.Al.San. ve Tic. A.Ş. yi YÜKLENİCİ; Hidro Elektrik Santralinin işletme hakkını kiralayan gerçek veya tüzel kişiliği HES; Bayburt İlinde bulunan Bayburt Kaleardı Hidroelektrik Santralini İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİHİ: İhale 17.08.2022 ÇarşambaGünü saat:10:00 ‘da Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonu İhaleye katılabilmek için, 2886 Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak,Yine kanun ve yönetmelikte açıklandığı biçimde teklifte bulunmak şarttır. Şirket gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şirketin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. KESİN TEMİNAT: Yüklenici bu iş için Şirket adına düzenlenmiş 4.000.000,00 (dörtmilyon) TL süresiz kesin teminat mektubu verecek ve bu teminat mektubu her yılın ocak ayı içerisinde Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında yenilenecektir. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN : Şirket adına düzenlenmiş 1.000.000,00 TL (Birmilyontürklirası) süresiz geçici teminat mektubu. Gerçek kişi ve şirket adınavekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü. 2-Adres beyanı. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi. Tebliğe esas ikametgâh belgesi. İhaleye katılacak olanlar, en az 5 (beş) yıl ticari deneyime sahip olduğunu İdareye ibraz edecektir. (oda kayıt belgesi). İstekli şirket veya tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeler. (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname, şirket veya tüzel kişilik adına iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi. Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR : İhale sonucunda ihaleye katılan gerçek veya tüzelkişitarafından kiralamabedeli olarak HES de üretilen enerji gelirinden muhammen bedel olarak belirlenen %15 orana ilave olarak Şirkete vereceği payda yapılacak artırma sonucunda en yüksek % pay oranını teklif eden gerçek veya tüzelkişiye kiralanacaktır.Kiralama bedeli aylık olarak Şirketin hesabına yatırılacaktır. HES mevcut hali ile Yükleniciye teslim edilecek,şirketten ilave bir talepte bulunulmayacaktır. HES teki türbinler çalışır durumda Yükleniciye teslim edilecektir. HES te personelsiz olarak Yükleniciye teslim edilecek, yeteri kadar personel Yüklenici tarafından temin edilerek çalıştırılacaktır. Kiralama sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak yer teslim tarihinden itibaren Yüklenici tarafından iki yıl içerisinde mevcut kurulu güç olan 0,396MW kapsamında yeni türbin yaptırılarak üretime alınacak. Bu süreçte su alım yapısında gerekli onarım,tadilat ve iyileştirme yapılacaktır. Yüklenici tarafından yer teslim tarihinden itibarenbir yıl içerisindeHES’in üretim kapasitesinin artırmak için gerekli projenin yapımı gerçekleştirilecek ve şirketin onayına sunulacak, gerekli izinler alındıktan sonra projenin gerçekleşmesindeki yasal süre içerisinde artırılmış kapasite ile üretime başlanacaktır. HES ile ilgili tüm giderler Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici bu kiralamada gözden kaçan yada yanlış yorumlanan bir husustan dolayı mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile kiralamanın iptal edilmesi zorunluluğu neticesinde şirketten her hangi bir tazmin talebinde bulunamayacaktır. HES teki enerji üretimi ile ilgili ve diğer her türlü vergi resim ve harçlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10-Kira süresi Şirketin HES işletme hakkını satın aldığı süreyi kapsayacaktır. HES’e ait elektrik, su,yakıt ve her türlü genel giderler Yükleniciye aittir. Yüklenici Şirketin izni olmadan HES’i üçüncü şahıslara devredemez. Yüklenici Sözleşmede belirlenen süreler dahilinde işi yerine getirmediği takdirde ve Yüklenici HES’imücbir sebepler dışında her hangi bir sebeple bir ay çalıştırmaması durumunda sözleşmenin feshedilerek tesis o anki mevcut haliyle şirkete devredilecektir. Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere katılamayacak olanlar başlıklı “EK-31.10.2016 K.H.K.-678/30. Maddesi uyarınca Terör örgütleri ileiltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen kişilerin ihaleleri iptal edilir.” Katılımcı Firma Konkordato ilan etmediğine dair belgeyi bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odasından veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alarak Teklif Dosyasında sunmak zorundadır. 16- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ​Ayrıntılı bilgi almak ve ihale dosyasını incelemek için: http://www.erzincanilozelidaresi.gov.tr/bayburt-hidroelektrik-santralinin-kiraya-verilmesi-hakkinda

DEVAMI

BAYBURT DOĞALTAŞ FABRİKASI 300 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ İHALESİ

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında 300 Kw gücünde GES kurulumu yapılacaktır..
 
Lot 1: Güneş Enerji Santrali
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr  internet adreslerinden görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500 TL Bedelle imza karşılığı Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinden temin etmeleri gerekmektedir
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11/10/2021 Günü - Saat 17:00
 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bayburttso.org.tr ve www.kudaka.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 Teklifler, 12/10/2021 tarihinde, saat 14:00’da ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Şeyhhayran Mah. Dede Korkut Cad. No:46/3 BAYBURT adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
DÜZELTME İLANI
 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Doğaltaş Fabrikasında Güneş Enerji Sistemi kurulumu ihalesinin şartnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda;

1) Teknik Şartnamenin 1. Maddesi b bendinde yer alan ‘’ Ödeme şartları: İhale sonucu sözleşmeye bağlanan miktarın tamamı iş bitiminde ve kesin kabul gerçekleştiğinde yapılacaktır.’’
                  İfadesi;
‘’ Ödeme şartları: Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

2) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan  
‘’Sözleşme kapsamında hakkediş yapılmayacaktır. Yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir. ''
                İfadesi;
‘’Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine sözleşmeye konu olan bedelin yüzde 30’u ara ödeme olarak ödenecektir. Kalan yüzde 70’lik kısmın ödemesi ise yapım işi tamamlanıp sözleşme makamınca onaylandıktan sonra yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve geçici kabulle birlikte ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine kalan bedelin tamamının transferi gerçekleştirilecektir..’’ şeklinde değiştirilmiştir.

3) İsteklilere Talimatlar’da Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler maddesinin (f) bendinde yer alan:  
‘’Geçici teminat talep edilmemektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Ayrıca Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) (Geçici teminat talep edilmemekte olup ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında verdiği teklifin yüzde 6’sı tutarında kati teminat alınacaktır.)’’
                ifadesi;
‘’İhale katılımcılarından verdikleri teklifin %3’ü tutarında geçici teminat talep edilmektedir. (Geçici teminat mektubu teknik teklif zarfına konulmalı, mali teklif zarfına kesinlikle konulmamalıdır. Teminat mektubu geçerlilik süresi en az 90 gün olmalıdır.) Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında ihaleye sunduğu teklifin yüzde 6’sı tutarında kesin teminat talep edilecektir. Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

4) Taslak Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan ‘’Sözleşme bedeli ve Ödemeler’’ başlığı altına;
   - Kati teminat ve kesin kabul süresi geçici kabul tarihi itibarı ile 1 yıldır.’’ İfadesi eklenmiştir.

İlgili değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş ihale dosyası www.kudaka.org.tr ve www.bayburttso.org.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Söz konusu değişiklik nedeniyle ihaleye son teklif verme tarihi: 11.10.2021 Saat:17.00 olarak İhale tarihi de 12.10.2021 Saat 14.00 olarak değiştirilmiştir.

Güncel ihale dosyasını indirmek için tıklayınız.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Süleyman SEYHAN
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar